OGŁOSZENIE

Grudusk, 16 listopada 2016 r

OR-SO.0002.22.2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn.zm.) – zwołuję
XXII Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
  3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Analiza głównych założeń projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

6. Rozpatrzenie odwołania Pana Jacka Ramy od decyzji podjętej Uchwałą Nr 170/XXI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie wyłączenia
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grudusk Pana Jacka Ramy od udziału w rozpatrzeniu skargi Pana Jacka Ramy i Pana Zdzisława Gorczycy na
działalność Wójta Gminy Grudusk.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

Czytaj dalej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE, ŻE WYPŁATA

ZASIŁKÓW RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

DLA OSÓB KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK DO 30.09.2016 R, NASTĄPI W KASIE URZĘDU GMINY W GRUDUSKU LUB NA WSKAZANE KONTA BANKOWE

W DNIU 25.11.2016 R. (PIĄTEK).

KOLEJNA TRANSZA WYPŁAT NASTĄPI W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 R.

Informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn: „Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2016-2017”.

Grudusk, 18 listopada 2016 r

OR-SO.271.5.6.2016

OGŁOSZENIE

Informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn: „Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2016-2017”.

W postępowaniu udział wzięły następujące firmy: Czytaj dalej

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E

         Wójt Gminy Grudusk i Proboszcz Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w  Grudusku, mają zaszczyt  zaprosić Mieszkańców Gminy Grudusk oraz Gości na Uroczystości związane z obchodami 98- rocznicy  Odzyskania Niepodległości, które odbędą  się w dniu 11 listopada 2016 r.

 

Porządek Uroczystości:

godz. 11.00  –  Msza Św. w Kościele parafialnym w Grudusku

godz. 12.00  –  przejście na cmentarz parafialny i złożenie kwiatów

godz. 12.30  –   spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku /program  słowno-muzyczny/

 

                                                                           Serdecznie zapraszamy

 

URZĄD GMINY W GRUDUSKU INFORMUJE

URZĄD GMINY W GRUDUSKU

INFORMUJE, ŻE Z UWAGI NA

PRZYPADAJĄCE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W PIĄTEK 11 LISTOPADA 2016 R.,

odpady komunalne z miejscowości Grudusk będą odbierane w dniu 10 listopada 2016 r. (czwartek).

Za zmiany przepraszamy!

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: „Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2016-2017”

Zamawiający:
Gmina Grudusk
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
te/fax: (23)6715012
www.grudusk.com
e-mail: gmina@grudusk.com

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania:

„Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2016-2017”

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy
oraz napis: „Oferta na realizację zadania: Ośnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2016-2017”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i
czytelną techniką.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odśnieżaniu dróg gminnych, w zależności od potrzeb, w okresie zimowym.

Odśnieżaniu będą podlegać drogi gminne w następujących rejonach: Czytaj dalej

INFORMACJA

Wójt Gminy Grudusk informuje, że od dnia 2 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk ( II piętro) na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Grudusku ul. Żeromskiego 1B, w skład której wchodzą lokale mieszkalne wraz z przypadającym udziałem części wspólnej budynku oraz gruntu stanowiącego działkę Nr 201/9 o pow. 0,1141 ha.

Kontakt: Pan Andrzej Czarniewicz tel. 23 6715073 ( II piętro pokój Nr 4).