WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi gminnej Pszczółki-Czubaki od km 0+000 do km 1+205,80”

Grudusk, 23 września 2016 r

OR-SO.271.10.4.2016

PN-1/1/2016

 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ


dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi gminnej
Pszczółki-Czubaki od km 0+000 do km 1+205,80”
Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO nr IND.6733.2.2016

Grudusk,  22.09.2016 r.

IND.6733.2.2016

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego w dniu 12.08.2016 r. przez Wójta Gminy Grudusk, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku od miejscowości Humięcino-Klary do Gruduska w Gminie Grudusk. Czytaj dalej

Kontakt

23 6715 012 – Sekretariat

23 6715 012 – Fax

Telefony wew.:

wew. dział mail
14 USC, Ewidencja Ludności jsych@grudusk.com
14 Podatki em@grudusk.com
15 Sekretarz Gminy sekretarz.gminy@grudusk.com
15 Oświata i Działalność Gospodarcza mk@grudusk.com
16 Zamówienia Publiczne, Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Wojskowe, Obsługa Rady Gminy jc@grudusk.com
16 Kasa mklein@grudusk.com
17 Inspektor do Spraw Ochrony Środowiska i Rolnictwa br@grudusk.com
17 Gospodarowanie Nieruchomościami, Inwestycje, Drogownictwo, Gospodarki Przestrzennej, Obsługi OSP, Spraw Gospodarczych ac@grudusk.com
17 Pozyskiwanie środków Pozabudżetowych i Promocji Gminy bg@grudusk.com
19 Księgowość Szkolna aw@grudusk.com
20 Skarbnik Gminy mm@grudusk.com
21 Zakład Komunalny rc@grudusk.com
Informatyk admin@grudusk.com


Mail Urząd  – gmina@grudusk.com


 

Ogłoszenie XIX Sesja

Grudusk, 14 września 2016 r

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) – zwołuję XIX Sesję Rady
Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad: Czytaj dalej