WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi gminnej Pszczółki-Czubaki od km 0+000 do km 1+205,80”

Grudusk, 23 września 2016 r

OR-SO.271.10.4.2016

PN-1/1/2016

 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ


dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi gminnej
Pszczółki-Czubaki od km 0+000 do km 1+205,80”
Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO nr IND.6733.2.2016

Grudusk,  22.09.2016 r.

IND.6733.2.2016

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego w dniu 12.08.2016 r. przez Wójta Gminy Grudusk, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku od miejscowości Humięcino-Klary do Gruduska w Gminie Grudusk. Czytaj dalej